برای اطلاع از آدرس جدید و معرفی عناوین جدید، صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید

باکس آفیس ویکند

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$58M
 • فروش کل $72M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $54M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$4.4M
 • فروش کل $40M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.4M
 • فروش کل $13M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $193M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $18M
 • هفته اکران 10
 • فروش اخرهفته$1.8M
 • فروش کل $192M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$1.8M
 • فروش کل $65M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $487M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1.1M
 • فروش کل $25M