باکس آفیس ویکند

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $44.4M
 • فروش کل $44.4M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $27.3M
 • فروش کل $101.4M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $12.3M
 • فروش کل $12.3M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $7.1M
 • فروش کل $198.1M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $6.2M
 • فروش کل $51.7M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $5.1M
 • فروش کل $5.1M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $5.1M
 • فروش کل $39.4M
 • هفته اکران 13
 • فروش اخرهفته $2.7M
 • فروش کل $674.7M
 • هفته اکران 12
 • فروش اخرهفته $1.8M
 • فروش کل $179.7M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $1.3M
 • فروش کل $5.6M